05 พฤศจิกายน, 2556

Role และ Permission ใน Alfresco


ใน Alfresco จะมี Permission ซึ่งจะแบ่งตาม Role ที่กำหนดให้กับ User ซึ่ง มีไม่เยอะหรอก แต่จำไม่ค่อยได้  ก็เลยมาบล็อกเก็บไว้

Site permission - Permission ที่กำหนดใน Alfresco Site
  1. Manager - มีสิทธิ์ในทุก content ที่อยู่ใน site ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่สร้างจากตนเอง หรือ สมาชิกคนอื่นที่อยู่ใน site
  2. Collaborator - มีสิทธิ์ในทุก content ที่เป็นเจ้าของอยู่ สามารถแก้ไข content ของสมาชิกคนอื่นๆ  แต่ไม่สามารถลบได้
  3. Contributors - มีสิทธิ์ในทุก content ที่เป็นเจ้าของอยู่ แต่ไม่สามารถ แก้ไขและลบ content ของสมาชิกคนอื่นๆ ได้
  4. Consumer - สามารถเข้าถึง content ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น ไม่สามารถสร้าง content ของตัวเองได้

User roles และ Permission - สิทธิ์ของแต่ละ role ใน Alfresco

All permissions apply to the invited space Owner (1) Coordinator Collaborator Contributor Editor Consumer
See invited space
View content
Copy content
Preview content in template
View content properties
Check in content to invited space

Checkout content to different space.

Update/edit content created by other users

Update properties for content created by other users

Edit existing discussions

Create/add new content (1)

Cut/delete content created by other usersCreate child spaces in the invited space

View content rules

Checkout content to same space.
(2)
Contribute to existing discussions

Invite othersStart new discussion topic

Delete content created by other usersSame access rights as content ownerTake ownership of contentCreate space rulesแสดงความคิดเห็น