18 พฤศจิกายน, 2552

Python : ตรวจสอบว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ (Prime Number)

จำนวนเฉพาะคือ เลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รากที่สองของจำนวนที่ต้องการหา และหารเลขจำนวนนั้นไม่ลงตัว




def is_prime(n):
import math
n = abs(n)
i = 2
while i <= math.sqrt(n): # เช็คว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับรากที่สองของจำนวนที่ต้องการหา
if n % i == 0: # ถ้าหารลงตัวก็แสดงว่าไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
return False
i += 1 # เพิ่มค่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะผิดเงื่อนไข
return True



ที่มา: http://pthree.org/2007/09/05/prime-numbers-in-python/

06 พฤศจิกายน, 2552

ใช้ lighttpd + php5 ใน Ubuntu

ติดตั้งแพกเกจ
# apt-get install lighttpd php5-cgi

แก้ไขไฟล์ php.ini (ในที่นี้มันอยู่ใน /etc/php5/cgi/php.ini)
โดยเพิ่ม
cgi.fix_pathinfo = 1

และไฟล์ lighttpd.conf (/etc/lighttpd/lighttpd.conf)
เพิ่ม
server.modules = (
......................,
"mod_fastcgi",
......................,
)

และ
fastcgi.server = ( ".php" => ((
"bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi, # พาธที่ชี้ไปยัง php-cgi
"socket" => "/tmp/php.socket"
)))

จบ!

หา UUID แต่ละพาร์ทิชัน

ดูจาก

ls -l /dev/disk/by-uuid/

จบ!

Make a bootable GRUB2 CD-ROM : จะเอาไฟล์ grub_eltorito

คำสั่งที่ใช้

grub-mkrescue --overlay=/boot/grub GRUB2CD.iso

จากนี้จะ mount ไฟล์ หรือใช้ mc เข้าไปดึงไฟล์ออกมาก็ได้

ไฟล์จะอยู่ที่ boot/grub/grub_eltorito