06 พฤศจิกายน, 2552

Make a bootable GRUB2 CD-ROM : จะเอาไฟล์ grub_eltorito

คำสั่งที่ใช้

grub-mkrescue --overlay=/boot/grub GRUB2CD.iso

จากนี้จะ mount ไฟล์ หรือใช้ mc เข้าไปดึงไฟล์ออกมาก็ได้

ไฟล์จะอยู่ที่ boot/grub/grub_eltorito
แสดงความคิดเห็น