29 มิถุนายน, 2553

apt-ftparchive


apt-ftparchive generate file.conf
apt-ftparchive -c apt-custom-release.conf release /path/to/myrepository/dists/custom > /path/to/myrepository/dists/custom/Release

gpg -bao Release.gpg Release
แสดงความคิดเห็น