26 มีนาคม, 2553

Local deb repository

cp /path/to/*.deb ~/repo/debs

cd ~/repo/debs

sudo dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz


Usage:
{editor} /etc/apt/sources.list

deb file:/home/username/repo/debs/ /
แสดงความคิดเห็น