15 กุมภาพันธ์, 2552

Debian GNU/Linux 5.0 ออกแล้ว


ตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง เวอร์ชัน 4.0 และ 5.0

PackageVersion in 4.0 (etch)Version in 5.0 (lenny)
Apache2.2.32.2.9
BIND DNS Server9.3.49.5.0
Cherokee web server0.5.50.7.2
Courier MTA0.53.30.60.0
Dia0.95.00.96.1
Ekiga VoIP Client2.0.32.0.12
Exim default email server4.634.69
GNU Compiler Collection as default compiler4.1.14.3.2
GIMP2.2.132.4.7
the GNU C library2.3.62.7
lighttpd1.4.131.4.19
maradns1.2.12.041.3.07.09
MySQL5.0.325.0.51a
OpenLDAP2.3.302.4.11
OpenSSH4.35.1p1
PHP5.2.05.2.6
Postfix MTA2.3.82.5.5
PostgreSQL8.1.158.3.5
Python2.4.42.5.2
Tomcat5.5.205.5.26


ที่มา http://www.debian.org/releases/lenny/i386/release-notes/ch-whats-new.en.html

http://www.debianclub.org/node/416

แสดงความคิดเห็น